Hướng dẫn chuyển sao chép dữ liệu, Backup Spotify từ tài khoản cũ sang tài khoản mới

Bước 1: 

– Đăng nhập tài khoản Spotify cần chuyển Playlist vào trang web sau:

http://www.spotmybackup.com/

– Chọn Export để xuất Playlist sang dạng file .json:

– Sau khi đã tải xong file .json về máy, tiến hành đăng xuất tài khoản.

Bước 2:

– Tiếp tục đăng nhập tài khoản mới vào đường link:

http://www.spotmybackup.com/

– Chọn Import và tìm file .json vừa tải để upload Playlist:

– Chờ cho đến khi upload file thành công, tắt trang web và đăng nhập tài khoản mới vào trang spotify. Bạn sẽ thấy playlist của tài khoản cũ đã ở trong tài khoản mới.

Bình luận